لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
دوره دکتری

نام و نام خانوادگی

ورودی نیمسال تحصیلی

رشته تحصیلی

شیرمحمد علی پورعبدلی

911

علوم وقرآن و حديث

رمضانعلی بیگدلی

911

علوم وقرآن و حديث

عطا اله محجوب

911

علوم وقرآن و حديث

جواد محمدی

911

علوم وقرآن و حديث

محمد جديدی

911

علوم وقرآن و حديث

سید روح ا...دهقان باقی

911

علوم وقرآن و حديث

فاطمه زهرا عزتی

911

علوم وقرآن و حديث

مجتبی شکوری

911

علوم وقرآن و حديث

نبی  سبحانی

912

فقه ومبانی حقوق اسلامی

کریم کوخایی زاده

912

فقه ومبانی حقوق اسلامی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند