پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

استادیار

علوم قرآن و حدیث

حسینعلی ترکمانی

دانشیار

علوم قرآن و حدیث

کرم  سیاوشی

استادیار

فقه و اصول

قدرت اله نیازی

استادیار

عرفان اسلامی

فرشته ندری ابیانه

استادیار

عرفان اسلامی

محمدرضا فریدونی

 استادیار

 فلسفه و کلام اسلامی

قاسم سبحانی فخر

مربی

الهیات و معارف اسلامی

علی محمد محمد ازندریانی

مربی

عرفان اسلامی

معصومه ریعان

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

احمد رضوانی مفرد

استادیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

محمد رضارضایی خانی

استادیار

الهیات

الکساندر وسلینیوف( شمس الدین)

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند